نحوه خرید

۶۰۶۳۷۳۱۰۳۰۶۳۶۳۷۸

۶۱۰۴۳۳۷۷۲۰۹۸۳۷۲۳ 

واریز وجه به شماره های فوق  به نام علی رضا محمودمنش و اطلاع به فروشگاه جهت ارسال محصول